Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.

Ζητήματα-προβλήματα-αιτήματα εργαζομένων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.

E-mail Εκτύπωση PDF

Ερμούπολη  20-10-2003      

-    Εφαρμογή της άδειας υπολογιστή (1 ημέρα ανά δίμηνο), μετ’ αποδοχών, σε όλους τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε θέση με Η/Υ ανεξαρτήτως κλάδου, βάση του με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/283/2683/6-3-98 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


-    Να καθιερωθεί σε όλες τις υπηρεσίες της Ν.Α.Κ. κοινή πολιτική για την αντιμετώπιση της υπέρβασης του ωραρίου εργασίας κατά τις εκτός έδρας μετακινήσεις. Συγκεκριμένα από το Σύλλογο μας προτείνεται είτε να αποζημιώνεται η υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν καταγραφής των υπερωριών με ευθύνη της κάθε υπηρεσίας, είτε να δίνεται ρεπό την επόμενη μέρα (όχι μετάθεση αυτού εκτός της περίπτωσης ταυτόχρονης απουσίας υπαλλήλων από την ίδια υπηρεσία), με ευθύνη του τμήματος προσωπικού.
-    Σε περιπτώσεις μη προσέλευσης υπαλλήλων εξαιτίας απαγορευτικού, να μην χρεώνεται αυτή ως κανονική άδεια, εφόσον υπάρχει βεβαίωση λιμεναρχείου. Ο σύλλογος μας προτείνει την κάλυψη των χαμένων ωρών εργασίας με άμισθη υπερωριακή απασχόληση με ευθύνη του εκάστοτε προϊσταμένου.
-    Διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική και κτιριοδομική υποδομή η οποία θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών (π.χ. αυτοκίνητα-έπιπλα-τοπογραφικά όργανα-όργανα καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων (ατμοσφαιρική ρύπανση) κ.α.)
-    Τα δικαστικά έξοδα για υποθέσεις παραπομπής υπαλλήλων της Ν.Α.Κ. σε περίπτωση αθώωσης τους να καλύπτονται από τη Νομαρχία. Πιστεύουμε ότι τα απαιτούμενα έξοδα δύναται να καλυφθούν από τα έσοδα της νομαρχίας από τα παράβολα αδειοδοτήσεων δεδομένου ότι οι υπάλληλοι ασχολούνται και διώκονται για υπηρεσιακές υποθέσεις και προστασία των συμφερόντων της.
-    Να μην δημιουργείται πρόβλημα από τους προϊσταμένους για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στα σεμινάρια και συνέδρια που διοργανώνονται από το ΙΝΕΠ η κλαδικό φορέα. Άλλωστε θεωρούμε ότι η διαρκής επιμόρφωση αποτελεί πολιτική της Ε.Ε. και του ελληνικού κράτους, αναφαίρετο δικαίωμα του εργαζομένου και πλεονέκτημα για την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του φορέα εργοδότη.
-    Τα σεμινάρια που οργανώνονται στην έδρα της νομαρχίας να πραγματοποιούνται είτε πρωινές ώρες, είτε να αποζημιώνονται υπερωριακά εφόσον πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες.
-    Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας καθώς και μέτρα προληπτικής ιατρικής σε υπαλλήλους της Ν.Α.Κ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 441/14-4-2003. Εναλλακτικά να δοθεί επίδομα ρουχισμού σε υπαλλήλους υπηρεσιών ελέγχου οι οποίοι προβαίνουν συχνά σε εκτός έδρας μετακινήσεις στην ύπαιθρο ως επί το πλείστον και καταστρέφουν το ρουχισμό τους και τα υποδήματα τους. Το επίδομα μπορεί να εκταμιευθεί από τα έσοδα της νομαρχίας που προκύπτουν από διοικητικές πράξεις (παράβολα).
-    Κάθε έγγραφο –καταγγελία που αφορά τον φάκελο του υπαλλήλου να κοινοποιείται στον ίδιο, ώστε να λαμβάνει γνώση έγκαιρα για να απαντήσει αν επιθυμεί. Επίσης έγγραφα που αφορούν την υπαλληλική του εξέλιξη, τους βαθμούς, το κλιμάκιο μισθοδοσίας και αναφορές ευμενείς ή δυσμενείς να κοινοποιούνται έγκαιρα στον ενδιαφερόμενο.
-    Θεωρούμε ως αντιυπαλληλική την υπογραφή επ’ αόριστον μετακίνησης διότι αυτή δεν θεωρείται μετάθεση από επαρχείο σε επαρχείο ή Νομαρχία διότι οι υπάλληλοι δεν αποζημιώνονται για την μεταφορά οικοσυσκευής, ατομικά εισιτήρια. Τα συγκεκριμένα έξοδα καλύπτονται μόνο σε περιπτώσεις μετάθεσης, μετάταξης, απόσπασης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αυτά καλύπτονται από τους υπαλλήλους.
-    Στα πλαίσια επιβράβευσης της παραγωγικότητας υπαλλήλων και υπηρεσιών της Ν.Α.Κ., προτείνουμε η νομαρχία να αποδίδει ένα ποσοστό των εσόδων που προκύπτουν από διοικητικές πράξεις (παράβολα), ανά υπηρεσία (σε ποσοστό     ).
-    Για την μετακίνηση υπαλλήλου που εργάζεται σε επαρχείο, προς άλλο επαρχείο ή την έδρα, για υπηρεσιακούς λόγους, η εντολή μετακίνησης να υπογράφεται από τον έπαρχο της έδρας του και όχι τον νομάρχη. Προτείνουμε την μεταβίβαση αρμοδιότητας για το συγκεκριμένο θέμα από τον νομάρχη στους έπαρχους.
-    Να υποβληθεί αίτημα στο υπουργείο εσωτερικών για τη δημιουργία μόνιμου γραφείου νομικής κάλυψης των υπαλλήλων της Ν.Α.Κ. με την πρόσληψη αντίστοιχου ειδικευμένου προσωπικού.
-    Αν διαταχθεί Ε.Δ.Ε. για υπάλληλο πρέπει ο διενεργών την Ε.Δ.Ε.,εκτός των όσων ορίζει ο δημοσιουπαλληλικός κώδικας να είναι και γνώστης του αντικειμένου δηλ. ίδια ειδικότητα π.χ. μηχανικός σε μηχανικό  να έχει υπηρετήσει ή να υπηρετεί σε αντίστοιχη υπηρεσία που υπηρετούσε ο υπάλληλος ( ώστε να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία που εφαρμόζει η υπηρεσία ,διαδικαστικά-διοικητικά θέματα) και να λαμβάνει υπόψν υποχρεωτικά πορίσματα από ανώτερα κλιμάκια ή ανεξάρτητες αρχές όπως Συνήγορος του Πολίτη ,Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης κλπ.
-    Να συμφωνηθεί μεταξύ του συλλόγου εργαζομένων και της διοίκησης ελάχιστο ποσοστό μετατάξεων από την Ν.Α.Κ.. Συγκεκριμένα προτείνουμε ετήσιο ποσοστό μετατάξεων 5% (εκ του συνόλου των εργαζομένων) εφόσον υπάρχει πληρότητα θέσεων (βάσει του νέου οργανισμού της Ν.Α.Κ.) μεγαλύτερη του 25% ανά κλάδο.
-    Ο σύλλογος τέλος προτίθεται να ελέγχει τη διοίκηση αιρετή ή διορισμένη όσον αφορά την άσκηση χρηστής διοίκησης σε σχέση με τους υπαλλήλους της νομαρχίας.

You are here: Πλαίσιο Αιτημάτων Ζητήματα-προβλήματα-αιτήματα εργαζομένων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.