Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων ροής.
 Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. Forum
Latest Posts   Welcome Guest    Σύνδεση
Post Reply Post Reply
 Subject :ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(ΚΡΙΣΗΣ) Π..
19-11-2009 18:15:22 
kmourselas
Junior
Joined: 2009-04-15 06:40:13
Posts: 3
Location
Quote Post
Subject :ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(ΚΡΙΣΗΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ενημερωτικό

Με το υπ'αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.13/οικ 25964 /27-10-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοινώθηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Μετά από ερωτήματα διαφόρων υπηρεσιών σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων , θέτουμε υπ'όψη σας τα εξής:
Τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) συνεδριάζουν κανονικά για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της αρμοδιότητάς τους , με εξαίρεση τα ερωτήματα που αφορούν επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων , που αναστέλλονται προσωρινά.Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει σύντομα νεώτερη εγκύκλιος.
Οι Δνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.

IP Logged
Post Reply Post Reply Σελίδα # 


Powered by ccBoard


You are here: Forum Ανακοινώσεις / Νέα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(ΚΡΙΣΗΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ